Facebook
    Pinterest
    Instagram
    Twitter
    YouTube

Szlak Orlich Gniazd

Szlak Orlich Gniazd – znakomite połączenie dla uwielbiających zamki i warownie turystów…

Szlak Orlich Gniazd jest to szlak turystyczny na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, przebiegający przez województwa śląskie oraz małopolskie, łączący Częstochowę z Krakowem. Opisany i utworzony przez Kazimierza Sosnowskiego, ma długość, w zależności od wersji, 163 – 190 km. Zarówno pieszy jak i rowerowy szlak oznaczony jest kolorem czerwonym.

Nazwa szlaku wywodzi się od leżących na jego trasie zamków i warowni, nazywanych, ze względu na ich położenie, Orlimi Gniazdami. Zamki, a dziś w większości ich ruiny, usytuowane są na wysokich skałach, co dawniej zapewniało wyśmienite warunki obronne, które król Kazimierz III Wielki wykorzystał do stworzenia systemu obronnego zabezpieczającego granicę z czeskim, wtedy, Śląskiem.

Moja piesza wędrówka Szlakiem Orlich Gniazd – galerie zdjęć:

Dzień I
 Dzień II
 Dzień III
  Dzień IV
 Dzień V
 Dzień VI
 Dzień VII
 Dzień VIII
 Dzień IX
 Dzień X i XI

Mapa wędrówki

Ciekawostki…

Krajobraz Jury został ukształtowany w trzeciorzędzie, kiedy to znacznie rozwinęły się zjawiska krasowe. Wyżyna nie stanowi jednolitego grzbietu czy pasma wzgórz. Bardziej zwarte są południowe jej partie, na których przeważają rozległe wierzchowiny jurajskie, rozcięte często na brzegach skalistymi dolinkami licznych potoków. Wyróżnia się również w krajobrazie Jury zespół wzgórz Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego, ciągnącego się w poprzek Jury między Smoleniem a Niegowonicami. Z wierzchołków wzgórz, wznoszących się na skraju kuesty jurajskiej, rozciągają się przepiękne, rozległe widoki. Sama kuesta zaś, oglądana od strony zachodniej, robi wrażenie pasma górskiego.

 
Zjawiska krasowe, powstające w wyniku chemicznego rozpuszczania w wodzie wapieni jurajskich (korozji), stanowią najbardziej istotny i charakterystyczny element krajobrazu jurajskiego. Woda opadowa przeważnie nie ścieka po powierzchni ziemi do dolin, lecz szczelinami w skałach wnika w ich głąb i wypływa najczęściej w dolnej części skał podlegających krasowieniu w postaci bardzo obfitych i zimnych na ogół źródeł-wywierzysk. Spotykamy je głównie w południowej części Wyżyny Krakowskiej.

Wg przewodnika turystycznego „Szlak orlich gniazd” Juliana Zinkowa

Niezdecydowanym polecam film: